Windykacja

Windykacja należności w Polsce

Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu wskażemy komornika, a także wspomożemy egzekucję komorniczą

Postępowanie egzekucyjne ma na celu ostateczne odzyskanie należności. Działania te opierają się na:

 • wskazanie kont, na których może znajdować się gotówka
 • wskazanie ruchomości oraz nieruchomości nadających się do szybkiego zbycia
 • korzystanie z wcześniej nabytych zabezpieczeń
 • zajmowanie udziałów
 • odkupienie wierzytelności od dłużnika
 • kontrola działań komornika

Zamknij

Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy postawa dłużnika lub jego kondycja finansowa uzasadniają konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy swoim Klientom przeprowadzenie odpowiedniego postępowania.

Do przygotowania pozwu wykorzystamy informacje zdobyte w czasie prowadzenia windykacji i uzyskane potwierdzenia salda lub oświadczenia dłużnika. Pozew, w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, skierowany będzie do właściwego sądu.

Zamknij

Postępowanie polubowne

Ma na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze prowadzonych negocjacji. Stwarza możliwość podjęcia szybkich działań bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Negocjatorzy w trakcie realizacji zadań podejmują odpowiednie działania z zastosowaniem technik windykacyjnych, mających na celu doprowadzenie do zapłaty należności przez dłużnika. Profesjonalne podejście sprawia, że strony pozostają w poprawnych stosunkach, co pozwala na kontynuację współpracy. Warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jet przekazanie sprawy do realizacji w odpowiednio krótkim czasie po przeterminowaniu się należności.

W ramach windykacji proponujemy:

 • Windykację wierzytelności bez opłat wstępnych,
 • Odzyskane pieniądze trafiają bezpośrednio od dłużnika na Państwa rachunek bankowy
 • Prowizję pobieramy wyłącznie po odzyskaniu należności
 • Szybkie przekazanie sprawy poprzez e-mail lub fax
 • Pierwsze czynności windykacyjne podejmujemy w ciągu 24 godzin od momentu podpisania zlecenia

W przypadku nieskutecznych działań windykacyjnych proponujemy naszym Klientom przeprowadzenie pełnego postępowania sądowego wraz z egzekucją komorniczą.

Narzędzia, którymi wspomagamy proces windykacji należności to:

 • kontakty telefoniczne - systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych spłat, aż do całkowitego zaspokojenia roszczenia
 • monity - zindywidualizowane wezwania do zapłaty charakteryzujące się konsekwentnym wzrostem nacisku wywieranego na dłużnika
 • wizyta windykatora - w szczególnych przypadkach, gdy niezbędny jest osobisty kontakt z dłużnikiem w celu odzyskania należności, windykator prowadzący sprawę spotyka się z dłużnikiem

W ramach windykacji polubownej staramy się odzyskać należności nie narażając Klienta na długotrwałe spory z dłużnikami. Reprezentując naszych Klientów odzyskujemy należności w drodze:

 • zapłaty
 • umorzenia wynikające z potrącenia lub zaliczenia
 • zawarcie ugody
 • przejęcie przedmiotu zastawu
 • realizację innego typu zabezpieczeń.

Skuteczność windykacji zależy od wielu czynników, tj.:

 • przeterminowanie należności
 • wysokość dochodzonej należności
 • aktualność przekazanych informacji dotyczących dłużnika
 • konsekwencja działań windykacyjnych
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji

Statystyki wskazują, że w przypadku przeterminowania należności powyżej 6 miesięcy skuteczność windykacji polubownej radykalnie spada. Fundamentalne znaczenie dla procesu odzyskiwania należności ma szybka reakcja i konsekwencja w dochodzeniu roszczeń.

Zamknij

Windykacja zagraniczna

Windykacją zagraniczną określamy dochodzenie własności, która znajduje się poza granicami państwa, dochodzenie takich roszczeń prowadzi się w oparciu o odpowiednie środki, które szczegółowo określone są w obowiązujących przepisach prawnych,dzieli się na windykację polubowną i windykację sądową.

Windykacja polubowna polega na wezwaniu dłużnika do spełnienia świadczenia, co ma doprowadzić do spłaty jego długu.

Windykację sądową spotykamy w przypadku, gdy występuje brak chęci współpracy ze strony dłużnika, wtedy sprawa kierowana jest na drogę procesową - sądową i egzekucyjną.

Nasza firma zajmuje się windykacją należności zagranicznych na terenie Unii Europejskiej.

Oferujemy pełny zakres usług postępowania windykacyjnego od negocjacji wraz z kontaktem osobistym naszego windykatora, kiedy te starania nie przynoszą oczekiwanego efektu, wtedy wkraczamy na drogę postępowania sądowego.

W celu jak najlepszego działania naszej firmy oraz najszybszego odzyskania Państwa długu współpracujemy z kancelariami oraz firmami windykacyjnymi w kraju jak i zagranicą.

Każde zlecenie przekazane do windykacji jest wstępnie oceniane przez zespół naszych wykształconych specjalistów.

Weryfikacja nie stanowi zobowiązania zawarcia umowy i jest bezpłatna.

Jesteśmy otwarci na nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami.

Zamknij

Postępowanie polubowne

Ma na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze prowadzonych negocjacji. Stwarza możliwość podjęcia szybkich działań bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Szczegóły

Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy postawa dłużnika lub jego kondycja finansowa uzasadniają konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy swoim Klientom przeprowadzenie odpowiedniego postępowania.

Szczegóły

 

Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu wskażemy komornika, a także wspomożemy egzekucję komorniczą. Postępowanie egzekucyjne ma na celu ostateczne odzyskanie należności.

Szczegóły

Windykacja zagraniczna

Windykacją zagraniczną określamy dochodzenie własności, która znajduje się poza granicami państwa, dochodzenie takich roszczeń prowadzi się w oparciu o odpowiednie środki...

Szczegóły