Monitoring

Monitoring należności w Polsce

Telefoniczny kontakt z klientem

Usługa skierowana do firm średnich i dużych, które ze względu na masowy charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów.

Usługa ta jest oparta na technologii contact center i pozwala na kontakty z płatnikami na masową skalę. W zależności od decyzji zleceniodawcy działania monitorujące mogą być prowadzone zarówno pod marką Arena Inkaso jak i pod marką klienta.

Istotnym elementem monitoringu jest częsta aktualizacja sald pozwalająca natychmiastowo zaprzestać działań w sprawach, które zostały już uregulowane.

Zindywidualizowane wezwania do zapłaty – kierowane są do tych klientów, którzy mimo przypomnienia o zaległości nadal jej nie uregulowali. Istnieje możliwość, aby należności, które nie zostały spłacone w ustalonym z klientem terminie automatycznie przechodziły do kolejnego etapu czyli windykacji polubownej prowadzonej również przez nas.

Monitoring płatności

To najskuteczniejszy element zapobiegający powstawaniu należności trudno ściągalnych. Pozwala na uniknięcie ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych. Głównym jego celem jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co osiągamy poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności.

Korzyści jakie oferuje monitoring:
- zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych
- ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności
- przejęcie obowiązków administracyjnych już we wczesnym etapie przyśpiesza proces płatności i zapewnia lepszą dyscyplinę płatniczą kontrahentów
- koncentracja na swojej działalności statutowej

W procesie monitoringu posługujemy się narzędziami ustalonymi z Klientem.

Wynagrodzenie opiera się na zasadach zryczałtowanej opłaty za pakiet wykonanych działań monitorujących lub systemie prowizyjnym ustalonym w momencie przekazania zlecnienia. Mają Państwo stały wgląd do systemu, uzyskując możliwość obserwowania efektów i decydowania co do dalszego działania osoby prowadzącej monitoring. Zapewniamy przy tym pełną ochronę danych pozyskanych w trakcie prowadzonych działań.

Najlepsze efekty prewencyjne uzyskiwane są przy jednoczesnym korzystaniu z monitoringu oraz stosowaniu pieczęci prewencyjnej na fakturach oraz korespondencjach handlowych.