Baza wiedzy

Pomyłkowy przelew na błędne konto

Co zrobić gdy dokonaliśmy omyłkowo przelewu na rachunek bankowy osoby fizycznej lub firmy, a nie byliśmy do tego zobowiązani?? Jakie przysługują nam uprawnienia? W przypadku, gdy dokonaliśmy przelewu bankowego, a błędnie wpisaliśmy numer rachunku bankowego przysługuje nam zwrot pieniędzy od takiej osoby lub firmy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nienależnym świadczeniem.

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten kto je spełnił , nie był w ogóle do niego zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Taka sytuacja uregulowana jest kodeksem cywilnym, który stanowi, iż kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Osoba, która dokonała błędnie przelewu może wystosować wezwanie do zapłaty, wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w którym to należy określić kwotę jaką bezpodstawnie wzbogacony powinien oddać, podać termin do którego ma nastąpić zwrot pieniędzy, a także rachunek bankowy na który powinien być dokonany zwrot pieniędzy.

Określenie daty do której ma nastąpić zwrot pieniędzy jest bardzo ważnym elementem, ponieważ od tej daty będziemy mogli naliczać odsetki za nieterminowy zwrot pieniędzy.

W przypadku gdy bezpodstawnie wzbogacony nie chce oddać pieniędzy możemy wystąpić do Sądu z powództwem o zapłatę.

Powrót