Baza wiedzy

Jak liczyć termin przedawnienia w transporcie krajowym i międzynarodowym

1.Przedawnienie roszczeń oznacza możliwość odmowy zapłaty przez dłużnika określonej kwoty po upływie terminu określonego prawem. Branża transportowa jako jedna z nielicznych obarczona jest bardzo krótkim okresem przedawnienia.

2.Przepisy dotyczące przewozu krajowego i międzynarodowego oraz spedycji różnią się niuansami, które w praktyce mogą zaprzepaścić skuteczne dochodzenie zapłaty.

3.Przedawnienie roszczeń związanych z transportem krajowym przedawniają się po upływie roku. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:
-utraty przesyłki - od 30 dnia po dacie rozładunku przewidzianym w zleceniu,
-ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki,
-szkód ukrytych - od dnia protokolarnego ustalenia szkody,
-zapłaty - od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić, zgodnie z ustaleniami stron potwierdzonymi w zleceniu.

4.Roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.

5.W przypadku transportów krajowych bieg przedawnienia jest zawieszony na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych.

6.Roszczenia pomiędzy przewoźnikami (w tym przewoźnikami umownymi) przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.

7.Przedawnienie roszczeń związanych z transportem międzynarodowym, na podstawie Konwencji CMR, przedawniają się po upływie roku (w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa 3 lata).

8.Przedawnienie biegnie:
-w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy - począwszy od dnia wydania;
- w przypadkach całkowitego zaginięcia - począwszy od 30 dnia po upływie umówionego terminu dostawy we wszystkich innych przypadkach - począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu. Dotyczy to głównie zapłaty przewoźnego.

9.Jeśli otrzymasz notę obciążeniową, z którą się nie zgadzasz obowiązkowo odeślij otrzymane dokumenty wraz z pismem o odmowie zapłaty. Dzięki temu unikniesz niekorzystnego dla siebie zawieszenia biegu przedawnienia.

10.Klauzule w zleceniach transportowych międzynarodowych, które określają termin płatności np. „60 dni od daty otrzymania oryginalnego CMR i faktury”, nie wpływają na ‘wydłużenie’ terminu przedawnienia. Dlatego należy pilnować, aby dochodzić swoich praw w terminie roku i 3 miesięcy od daty zawarcia umowy przewozu.

11.W przypadku spedycji (krajowej jak i międzynarodowej) roszczenia o zapłatę przedawniają się po roku od dnia wykonania zlecenia. Ewentualne inne uregulowanie w zleceniach nie są wiążące.

12.Aby uchronić się przed przedawnieniem swoich wierzytelności należy: złożyć do sądu pozew o zapłatę lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, uzyskać uznanie roszczenia (tzw. potwierdzenie salda, uznanie długu) przez dłużnika – umowne ‘wydłużenie’ terminu przedawnienie nie jest wiążące prawnie.

Powrót