Baza wiedzy

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z art. 52 par. 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobnii, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.Z przepisu tego wynika, iż istotnie wierzyciel może domagać się zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej (a konkretnie ustanowienie ustroju przymusowego rozdzielności majątkowej małżeńskiej) jeśli są spełnione przesłanki z tego przepisu. Po pierwsze wierzyciel musi uprawdopodobnić, iż zaspokojenie wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego (a zatem nie musi udowodnić tego z całą pewnością, wystarczające wydaje się powołanie faktów, które wskazują na istnienie takiej konieczności), po drugie jego wierzytelność musi być stwierdzona tytułem wykonawczym. Należy wskazać, iż o istnieniu konieczności dokonania podziału majątku wspólnego można mówić dopiero wtedy, gdy zaspokojenie wierzytelności ze środków majątkowych, do których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (a zatem co do zasady wyłącznie majątku osobistego małżonka-dłużnika - art. 41 kro) może on skierować egzekucję jest niemożliwe (gdyż środków tych nie ma w ogóle, bądź istnieją, lecz w ilości niewystarczającej dla zaspokojenia wierzyciela). Dopiero jeśli wierzyciel uprawdopodobni istnienie powyższych okoliczności, można mówić o spełnieniu przesłanek z art. 52 par. 1a. Jako że brak przepisów szczególnych w kodeksie postępowania cywilnego, regulujących to postępowanie, to należy przyjąć, iż pozew w tej sprawie należy skierować do sądu rejonowego (na podstawie art. 17 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego - gdyż jest to sprawa o zniesienie współwłasności między małżonkami). W braku odmiennych reguł powinien być to sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonków (pozwanych).

Powrót