Baza wiedzy

Zgoda dłużnika na dobrowolne poddnie się egzekucji

Dzięki temu oświadczeniu wierzyciel unika długotrwałego i kosztownego procesu choć należy wspomnieć że skutecznie nie zapewnia wierzycielowi uzyskania od dłużnika dochodzonych roszczeń. Oświadczenie takie powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego. Akt notarialny w którym dłużnik poddaje się egzekucji obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany. O zgodę dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji, wierzyciel powinien postarać się przy zawieraniu umowy. Przy sporządzaniu u notariusza podobnego oświadczenia wierzyciel nie musi być obecny, wystarczy tylko dłużnik. Złożenie oświadczenia może nastąpić: -umowa i oświadczenie następują w tym samym czasie ale nie są objęte jednym aktem prawnym -umowa i oświadczenie następują w tym smym czasie i są objęte jednym aktem prawnym -umowa zaczyna obowiązywać od chwili złożenia przez dłużnika oświadczenia o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji dłużnika winno zawierać: -w przypadku świadczeń pieniężnych-należy podać termin zapłaty i kwotę -w przypadku świadczeń w rzeczach zamiennych-należy podać ilość rzeczy i termin uiszczenia -w przypadku wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej-należy podać termin wydania -dłużnika i wierzyciela -podstawę prawną świadczenia Oczywiście termin może być wyznaczony poprzez datę lub nadejście określonego zdarzenia, a dłużnik poddaje się egzekucji tylko co do zobowiązań, które zostało opisane w oświadczeniu. Wierzyciel posiadający oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, chcąc zaspokoić swoje roszczenia powinien złożyć to oświadczenie w sądzie rejonowym /właściwości ogólnej dłużnika/z prośbą o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu trzech dni od daty jego złożenia Po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności należy udać się do komornika w celu egzekucji zobowiązania. Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może dotyczyć roszczeń przyszłych lub wynikających z istniejącego już stosunku prawnego. Za sporządzenie aktu notarisz pobiera opłatę którą możesz obliczyć tutaj. Postępowanie klauzulowe W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w którym dłużnik poddał się egzekucji, nie jest dopuszczalna ocena ważności przez sąd czynności prawnej. Innymi słowy sąd nie powinien badać ważności umowy, tylko sprawdzać ją pod względem formalnym, gdyż jest to tzw. postępowanie klauzulowe, gdzie nie jest zadaniem sądu ocena materialnoprawnej ważności czynności prawnej. Natomiast ważność całej lub części umowy może być dopiero sprawdzana, gdy strona wniesie do sądu powództwo przeciwegzekucyjne.

Powrót