Baza wiedzy

Przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu charakteryzuje się tym, iż do istniejącego już stosunku pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem przystępuje osoba trzecia, która staje się tzw. dłużnikiem solidarnym. Przystąpienie osoby trzeciej nie zwalnia w żaden sposób dotychczasowego dłużnika ze zobowiązań ale odpowiadają oni za długi solidarnie. Wierzyciel tym samym uzyskuje nowego dłużnika odpowiadającego jak za własne długi. Przystąpienie do długu następuje na zasadzie ustawy lub też umowy. Na podstwie ustawy można przystąpić do długu m.in. gdy wystąpi przypadek nabycia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego posiadającego określone zobowiązania /w naszym wypadku długi/, wówczas nabywca w/w przedsiębiorstwa lub gospodarstwa odpowiedzial- ny jest solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzycieli wyłączyć ani ograniczyć. Przystąpienie do długu na podstawie umowy może nastąpić na linii 1.osoba trzecia /nowy dłużnik/ - wierzyciel 2.osoba trzecia - dłużnik Umowa o przystąpienie do długu winna być sporządzona na piśmie. W zasadzie druga strona /gdy przystąpienie do długu następuje na linii osoba trzecia-wierzyciel to dłużnik a na linii osoba trzecia-dłużnik to wierzyciel/ nie musi wyrazić zgody na przystąpienia do długu, chociaż można spotkać odmienne opinie na ten temat. W chwili przystąpienia do długu osoba trzecia staje się dłużnikiem solidarnym i od tego momentu odpowiada solidarnie za zobowiązania. W związku z tym wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych dłuzników solidarnych ze zobowiąznia. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

 

Powrót