Baza wiedzy

Przewłaszczenie

Przewłaszczenie to jedna z form zabezpieczenia zobowiązania polegające na tym iż np. dłużnik będący właścicielem rzeczy ruchomej przenosi na koszt właściciela prawo własności tej rzeczy. W przypadku gdy dług zostanie w terminie spłacony to wówczas przeniesienie własności traci moc i w tym wypadku dłużnik na powrót staje właścicielem rzeczy. Przedmiotem przewłaszczenia mogą być tylko rzeczy ruchome. Osoba /dłużnik/ mająca przewłaszczyć daną rzecz na inną osobę /wierzyciela/ powinna tak oznaczyć ten przedmiot by było widoczne, że z chwilą przewłaszczenia dana rzecz jest własnością wierzyciela. Umowa przewłaszczenia nie jest w Polsce uregulowna prawnie. Umowa ta powinna być zawarta na piśmie w której zawieramy zastrzeżenie warunku, iż np. w razie spłaty długu własność rzeczy przewłaszczonej przechodzi z powrotem na rzecz dłużnika, oraz terminu, określającego końcowy termin po którym wygasają wszelkie wzajemne zobowiązania. Niespłacenie w terminie w całości lub w części długu przez dłużnika uprawnia wierzyciela do zatrzymania rzeczy. W przypadku gdy dana przewłaszczona rzecz ma równą wartość niespłaconemu długowi to wówczas zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela wygasa. W przypadku gdy wartość przewłaszczonej rzeczy jest niższa od od wartości długu to wówczas wierzyciel może dochodzić pozostałej różnicy /na ogólnych zasadach/. Jeśli wartość rzeczy przewłaszczonej jest jest wyższa od niespłaconego długu to obowiązkiem wierzyciela jest zwrot nadwyżki. Należy pamiętać, iż rzecz określona w umowie przewłaszczeniowej nie musi być wydana w posiadanie drugiej osobie /wierzycielowi/ na czas trwania tej umowy, ale może ją przechowywać dłużnik /nieodpłatnie/.

Powrót