Baza wiedzy

Poręczennie cywilne

Poręczennie cywilne jest umową poprzez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika. Umowa poręczenia pod rygorem nieważności winna być zawarta napiśmie. Umowa poręczenia może obejmować także dług przyszły , którego wysokość jest z góry oznaczona. Taka umowa może zostać odwołana w każdym czasie ale przed powstaniem długu. W przypadku podpisanej umowy poręczenia oraz braku wykonania świadczenia przez dłużnika, wierzyciel musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie poręczyciela. Poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić niezwłocznie dłużnika wzywając go do wzięcia udziału w sprawie.Jeśli poręczyciel dokona spłaty zadłużenia powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dłużnika. Jednocześnie sam wstępuję w rolę wierzyciela dłużnika od którego może żądać spełnienia tego samego zobowiązania które sam spełnił.Jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika (gdyż umowa poręczenia może być zawarta bez jego wiedzy), dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania wobec wierzyciela. Poręczyciel może odpowiadać /w zależności od zawartej umowy poręczenia/w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika równowlegle z dłużnikiem. Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi a w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczenie cywilne jest w pełni zależne od istnienia /lub możliwości zaistnienia/ długu. Oznacza to że: -nieważność długu głównego powoduje nieważność poręczenia (chyba że ta nieważność długu jest spowodowana poprzez brak braku zdolności do czynności prawnych dłużnika, a poręczyciel o tym wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć) -umorzenie długu głównego powoduje umorzenie poręczenia -wygaśnięcie długu głównego powoduje wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela -zakres zobowiązania długu jest równy zakresowi poręczenia-umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększać tego poręczenia. Poręczycielowi można także udzielić poręczenia. Jest to tak zwane podporęczenie. Poręczyciel udzielający podporęczenia odpowiada wobec wierzyciela jak "dawny" poręczyciel. Poręczenia mogą udzielać osoby fizyczne jak i prawne. Zwolnienie z długu poręczyciela W przypadku kilku poręczycieli, wierzyciel jest uprawniony do żądania spłaty zobowiązania w całości lub części od wszystkich współdłużników łącznie, od kilku lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego z dłużników zwalnia z zapłaty pozostałych. Jednak ten który spłacił zobowiązanie może żądać od pozostałych wsółdłużników zwrotu części przypadających na nich świadczeń. Inaczej mówiąc gdy jest dwóch dłużników ten który spłacił w całości zobowiązanie od drugiego współdużnika może żądać połowy spełnionego świadczenia. Wierzyciel może zwolnić z długu ( lub zrzec się solidarności)w stosunku do jednego ze współdłużników solidarnych. Zwolnienie z długu jednego z poręczycieli nie skutkuje zwolnieniem pozostałych dłużników solidarnych. Ponieważ zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych, o czym wspomniałem wyżej, nie wywiera skutku wobec pozostałych współdłużników, to pozostali mogą po spłacie wierzyciela żądać od zwolnionego zapłaty przypadającej na niego części świadczenia.

Powrót