Baza wiedzy

Zajętą za długi nieruchomość wierzyciel może sprzedać tylko na licytacji

Wierzyciel może domagać się, aby komornik zlicytował nieruchomość dłużnika. Aby jednak doszło do egzekucji zadłużenia, powinien uzyskać tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi. Aby komornik mógł rozpocząć ściąganie zadłużenia z należącej do dłużnika nieruchomości, wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być między innymi prawomocne orzeczenie sądu, orzeczenie sądu podlegające natychmiastowemu wykonaniu, ugoda zawarta przed sądem lub przed mediatorem, wyrok sądu polubownego lub akt notarialny, w którym dłużnik poddał się dobrowolnie egzekucji.

Obowiązki wierzyciela

Podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego stanowi tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim. Aby jednak mogły zostać przeprowadzone czynności egzekucyjne, wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko obojgu małżonkom. Dlatego komornik nie będzie mógł podjąć żadnych czynności egzekucyjnych aż do wydania tytułu wykonawczego, który obejmie również małżonka dłużnika.

We wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien wskazać i precyzyjnie opisać nieruchomość, z której chce, aby została ona przeprowadzona.

Zanim komornik rozpocznie swoje czynności, powinien wezwać dłużnika do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wezwania i uprzedzić, że w razie niedotrzymania tego terminu przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości.

Ostrzeżenie w księdze wieczystej

Razem z tym wezwaniem komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji razem z informacją o treści tytułu wykonawczego oraz o sposobie prowadzenia jej zawnioskowanym przez wierzyciela.

Jeżeli dłużnik zapłaci we wskazanym terminie, to wówczas postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

O tym, że zostanie wszczęta egzekucja z nieruchomości, która ma kilku współwłaścicieli, komornik powinien zawiadomić wszystkich - nie tylko zadłużonego współwłaściciela.

Ważne!

Dłużnik może zapobiec sprzedaży na licytacji swojej nieruchomości tylko do zamknięcia przetargu. Tylko w tym terminie może zapłacić dług i koszty postępowania oraz spowodować umorzenie egzekucji z nieruchomości

Razem z wezwaniem do dłużnika komornik przesyła wniosek do wydziału wieczystoksięgowego w sądzie o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji. Gdyby zaś nieruchomość nie miała księgi wieczystej, tylko zbiór dokumentów, to komornik domaga się złożenia wniosku do tego zbioru. Do wniosku komornik dołącza odpis wysłanego do dłużnika wezwania do zapłaty. Wezwanie nie musi zostać złożone komornikowi przed wysłaniem tego wniosku.

Wpis do księgi wieczystej następuje w formie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Aby mogło zostać wpisane do księgi wieczystej ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji nieruchomości objętej wspólnością ustawową małżonków musi zostać wydany tytuł wykonawczy przeciwko obojgu.

Nieruchomość zostaje zajęta w chwili doręczenia dłużnikowi wezwania, a gdyby nie otrzymał go to chwili dokonania wpisu do księgi wieczystej albo złożenia wniosku do księgi wieczystej. O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela.

Zajęcie nieruchomości

Zajęcie obejmuje wszystkie części składowe nieruchomości, przynależności do niej, pożytki naturalne i cywilne oraz prawa wynikające z umów ubezpieczenia. Zajęta nieruchomość pozostaje w zarządzie dłużnika. Gdyby zaś prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymagało, to zarządzać nią będzie osoba trzecia.

Zajęta nieruchomość może zostać sprzedana tylko na licytacji.

Autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Źródło: GP

Powrót